Управління фінансовим потенціалом підприємства

2Фінансово потенціал формує основу для виробництва певного обсягу та асортименту продукції, побудови моделей мінімізації збитків і максимізації прибутку, визначення оптимального співвідношення компонентів виробничої, фінансової та організаційної структури управління й інших механізмів. Уміння підприємства максимально використовувати власний фінансовий потенціал значною мірою зумовлює його життєздатність і конкурентоспроможність.

Формування фінансового потенціалу підприємств місцевого господарства міста Києва

3Дослідження муніципальних фінансів викликає значний науковий і практичний інтерес. У теперішніх умовах соціально-економічної кризи вивчення питань діяльності інституційних секторів муніципалітетів набуває ще більшої актуальності. Оскільки саме міста несуть головний тягар соціально-економічного забезпечення діяльності країни.

Залучення грошових коштів в організацію в умовах кризи

4по-перше: продаж і здача в оренду активів компанії; по-друге: оптимізація продажів; по-третє: зміна кредитної політики для прискорення оборотності дебіторської заборгованості.

Теоретичні аспекти антикризового менеджменту

5До методів діагностики кризи в організації відносять: моніторинг зовнішнього середовища і системний аналіз сигналів про можливі зміни стану та конкурентного статусу фірми, аудит фінансового стану, аналіз кредитної політики та заборгованості компанії, визначення ризиків, оцінку поточного стану організації та прогнозування її можливих станів у майбутньому.

Визначення відхилень, існуючих параметрів системи

6Основні теорії, що пояснюють циклічність економічних криз, можна звести до двох великих груп: екстернальні (зовнішні) й інтернальні (внутрішні) теорії. Екстернальні теорії пояснюють кризовий цикл впливом зовнішніх факторів: війн, важливих політичних подій, відкриттів нових родовищ, демографічної ситуації, наукових і технічних відкриттів, нововведень, і навіть сплесків сонячної активності. Інтернальні теорії звертають увагу на механізм всередині самої економічної системи, який дає імпульс самовідтворюються економічному циклу.

Як ідентифікувати типи криз

7Для того, щоб чітко окреслити основні принципи антикризового менеджменту, необхідно визначити, поняття «криза». Криза — це крайнє загострення протиріч у соціально-економічній системі (організації), що загрожує її життєстійкості в навколишньому середовищі. Криза може розумітися і як етап у розвитку соціально-економічної системи, необхідний для усунення напруги і дисбалансу в ній.

Недоліки в організації виробництва

8Кризи можуть протікати явно і легко виявлятися, а можуть бути малопомітними і проходити в прихованій формі. Найнебезпечніші кризи ті, що торкаються системи в цілому. У такій ситуації утворюється низка складних проблем, вирішення яких залежить від своєчасності їх виявлення та професіоналізму в управлінні організацією.

Теоретичні аспекти антикризового менеджменту

9На сьогоднішній день в умовах постійних змін ряду факторів, які мають прямий чи опосередкований вплив на ведення бізнесу, коливання валютних курсів і цін на нафту, все частіше на підприємствах виникають кризові явища, які потребують негайних і нестандартних методів вирішення. Саме тому стає все вживанішим поняття «антикризовий менеджмент» і зростає попит на антикризових менеджерів.

Проблеми інтеграції України в сучасних світогосподарських відносинах

10Цьому сприятиме, по-перше, підвищення ефективності державного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності стосовно методичного, організаційно-економічного та інформаційного її забезпечення, що дасть можливість збільшити обсяг експортно-імпортних операцій України у європейському регіоні;

Интегрування з Європейським Співтовариством

11Проте, Україна визначила свій внутрішній і зовнішньополітичний курс щодо євроінтеграції. Він полягає у здійсненні економічних реформ, адаптації українського законодавства до європейського, Угоди про партнерство і співробітництво Європейського Союзу. Важливою є спроба дослідження теорії і практики євроінтеграції, відродження існуючих точок зору на її історію, теперішнє і майбутнє, вплив цього процесу на реформування українського суспільства. Ключовим питанням для України є поглиблення відносин з ЄС і поступове входження до його структур по мірі досягнення європейських стандартів у всіх найважливіших суспільних сферах.